VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVAVedenie podvojného účtovníctva zahŕňa:

  • - hlavná kniha
  • - kniha analytickej evidencie
  • - obratové predvahy súvahových, nákladových a výnosových účtov
  • - výkazy ziskov a strát
  • - súvaha aktív a pasív
  • - evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku
  • - evidencia drobného investičného majetku
  • - evidencia a spracovanie DPH
  • - spracovanie účtovnej závierky vrátane daňového priznania
  • - spracovanie prílohy k daňovému priznaniu a Cash-Flow